Kabbalat Shabbat

  • 14 Airdrie Rd Caulfield North, VIC, 3161 Australia
September 14
Rosh Hashanah Service
September 23
Yom Kippur Service